03.04.2016

Contabilitate - Bilanț 2015

Bilanț 2015


   Dureros! Contabila, adică nevasta, m-a lăsat cu curul în baltă! Ea nu se mai apropie de bilanțul societății noastre falimentare. S-a săturat! Ea este de profesie contabilă, cu studii superioare. Așadar trebuie să mă apuc eu. Eu, care am o diplomă de contabilitate asistată de calculator eliberată de Ministerul Învățământului. Și trebuie să-i dau bătaie fuguța că expiră semnătura electronică!

   Așadar mă pun pe contabilizat. Mut programul SAGA (freeware) pe computerul meu și mă apuc de lucru. Prima constatare: SAGA adună toate analiticele în contul sintetic. Hmm... O altă constatare: nu mă anunță dacă fac prostii pe acolo. Nu-i problemă, voi fi atent.

Documentele atașate la bilanț?


   Fac balanța, întocmesc bilanțul (continuu de unde a rămas wife) și mă lovesc de fișierele care trebuie zipuite și atașate. Ce-or fi alea? Caut pe google.... Răspunsuri insuficiente. Cele mai "utile" mă trimit la OMFP 65/2015. Desigur, OMFP 65/2015 mă trimite la OMFP 1802/2014. Constat că wife bifase ce nu trebuie în bilanț. Noi nu suntem "entități mici" ci "microentități"...

   Să vedem ce zice legea.

   Pe scurt, din OMFP 1802/2014, Anexa 1, Reglementările contabile, pct.9:

    SECȚIUNEA 1.3
    Categorii de entități raportoare
    9.  ‐  (1) În funcție de criteriile de mărime, entitățile prevăzute de prezentele reglementări se grupează în trei categorii, astfel: microentități; entități mici; entități mijlocii şi mari.
    (2) Microentitățile sunt entitățile care, la data bilanțului, nu depăşesc limitele a cel puțin două  dintre următoarele trei criterii:
    a) totalul activelor: 350 000 EUR;
    b) cifra de afaceri netă: 700 000 EUR;
    c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10.
    Pentru această  categorie de entități se aplică, de asemenea, prevederile cap. 12 "Dispoziții privind scutirile şi restricțiile aplicabile scutirilor".

    (3) Entitățile mici sunt entitățile care, la data bilanțului, nu se încadrează  în categoria microentităților şi care nu depăşesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:
    a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;
    b) cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;
    c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.
    (4) Entitățile mijlocii  şi mari sunt entitățile care, la data bilanțului, depăşesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:
    a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;
    b) cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;
    c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.


   Bun! Mergem la cap 12:

    CAPITOLUL 12

Dispoziții privind scutirile şi restricțiile aplicabile scutirilor

SECȚIUNEA 12.1

Scutiri pentru microentități

576. ‐ (1) Cu respectarea prevederilor alin. (2) al prezentului punct, microentitățile nu au obligația elaborării notelor explicative la situațiile financiare anuale, prevăzute la pct. 468 şi 469.
(2) Microentitățile prezintă informațiile prevăzute la pct. 468 lit. a), d) şi e) şi pct. 491 alin. (2) lit. c).

577. ‐ (1) Microentitățile întocmesc bilanț prescurtat, în formatul prevăzut la pct. 451.
(2) Microentitățile întocmesc cont prescurtat de profit şi pierdere, care să prezinte separat:
‐ cifra de afaceri netă;
‐ alte venituri;
‐ costul materiilor prime şi al consumabilelor;
‐ cheltuieli cu personalul;
‐ ajustări de valoare;
‐ alte cheltuieli;
‐ impozite;
‐ profit sau pierdere.

578. ‐ Situațiile financiare anuale întocmite de microentități potrivit pct. 576 şi 577 oferă imaginea fidelă prevăzută la pct. 24 şi 25. Prevederile pct. 26 nu se aplică în cazul acestor situații financiare anuale.

   Cum naiba țin ăștia minte atâtea puncte, alineate și litere? Să o luăm de la pct. 468 și 469:
   SECȚIUNEA 6.2

Conținutul notelor explicative la situațiile financiare anuale pentru toate entitățile

468. ‐ În notele explicative la situațiile financiare, toate entitățile prezintă, în plus față de informațiile cerute conform altor dispoziții ale prezentelor reglementări, informații referitoare la următoarele:
a) politicile contabile adoptate, inclusiv:
‐ bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente;
‐ conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile prevăzute de prezentele reglementări;
‐ orice modificări semnificative ale politicilor contabile adoptate;

b) dacă imobilizările corporale sunt evaluate la valori reevaluate, un tabel care să prezinte:
(i) mişcările rezervei din reevaluare în cursul exercițiului financiar, cu o explicație a tratamentului fiscal al elementelor pe care le conține; şi
(ii) valoarea contabilă care ar fi fost recunoscută în bilanț dacă imobilizările corporale nu ar fi fost reevaluate;
c) atunci când instrumentele financiare sunt evaluate la valoarea justă:
(i) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor şi tehnicilor de evaluare, dacă valorile juste au fost determinate în conformitate cu prevederile pct. 121 alin. (1) lit. b);
(ii) pentru fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea justă, modificările de valoare incluse direct în contul de profit şi pierdere, precum şi modificările incluse în rezervele de valoare justă;
(iii) pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate, informații despre aria şi natura instrumentelor, inclusiv termenii şi condițiile semnificative care pot afecta valoarea, calendarul şi certitudinea fluxurilor viitoare de numerar; şi
(iv) un tabel care să prezinte mişcările recunoscute direct în capitalurile proprii, în cursul exercițiului financiar;
d) valoarea totală a oricăror angajamente financiare, garanții sau active şi datorii contingente neincluse în bilanț, indicând natura şi forma oricărei garanții reale care a fost acordată; separat de acestea, sunt prezentate orice angajamente privind pensiile şi entitățile afiliate sau asociate;
e) suma avansurilor şi creditelor acordate membrilor organelor de administrație, de conducere şi de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, a principalelor condiții şi a oricăror sume restituite, amortizate sau la care s‐a renunțat, precum şi a angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanțiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;
f) cuantumul şi natura elementelor individuale de venituri sau de cheltuieli care au o mărime sau o incidență excepțională;
g) sumele datorate de entitate care devin exigibile după o perioadă mai mare de cinci ani, precum şi valoarea totală a datoriilor entității acoperite cu garanții reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii şi formei garanțiilor; şi
h) numărul mediu de angajați în cursul exercițiului financiar.


   Bun, acum mergem la pct. 491 alin. (2) lit. c):

   491. ‐ (1) În măsura în care este necesar pentru a înțelege dezvoltarea, performanța sau poziția entității, analiza cuprinde indicatori‐cheie de performanță financiari şi, atunci când este cazul, nefinanciari relevanți pentru activitățile specifice, inclusiv informații referitoare la aspecte de mediu şi de personal. În prezentarea analizei, raportul administratorilor conține, atunci când este cazul, referiri şi explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.
(2) Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informații despre:
a) dezvoltarea previzibilă a entității;
b) activitățile din domeniul cercetării şi dezvoltării;
c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, şi anume:
‐ motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar;
‐ numărul şi valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate şi înstrăinate în cursul exercițiului financiar şi proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
‐ în cazul achiziției şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor;
‐ numărul şi valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate şi deținute de entitate şi proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;

d) existența de sucursale ale entității;
e) în ceea ce priveşte utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare şi a profitului sau pierderii:
‐ obiectivele şi politicile entității în materie de management al riscului financiar; şi
‐ expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de numerar.


   Să vedem acum ce zice pct. 451:

   SECȚIUNEA 4.18

Bilanțul prescurtat

451. ‐ (1) Entitățile prevăzute la pct. 9 alin. (2) şi (3) întocmesc bilanț prescurtat.
(2) Formatul bilanțului prescurtat, întocmit de aceste entități este următorul:

A. Active imobilizate
I. Imobilizări necorporale
II. Imobilizări corporale
III. Imobilizări financiare

B. Active circulante
I. Stocuri
II. Creanțe
(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
III. Investiții pe termen scurt
IV. Casa şi conturi la bănci

C. Cheltuieli în avans

D. Datorii: sumele care trebuie plătite într‐o perioadă de până la un an

E. Active circulante nete/datorii curente nete

F. Total active minus datorii curente

G. Datorii: sumele care trebuie plătite într‐o perioadă mai mare de un an

H. Provizioane

I. Venituri în avans

J. Capitaluri proprii
I. Capital subscris
II. Prime de capital
III. Rezerve din reevaluare
IV. Rezerve
V. Profitul sau pierderea reportat(ă)
VI. Profitul sau pierderea exercițiului financiar


   Acum să vedem prevederile pct. 24 și 25, eventual și 26:

24. ‐ Situațiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare şi a profitului sau pierderii entității.
25. ‐ Dacă aplicarea prevederilor prezentelor reglementări nu este suficientă pentru a oferi o imagine fidelă a activelor, a datoriilor, a poziției financiare şi a profitului sau pierderii entității, în notele explicative la situațiile financiare sunt furnizate informațiile suplimentare necesare pentru respectarea cerinței respective.

26. ‐ Dacă, în cazuri excepționale, aplicarea unei prevederi din prezentele reglementări este incompatibilă cu obligațiile prevăzute la pct. 24 şi 25, dispoziția respectivă nu se aplică, pentru a oferi o imagine fidelă a activelor, a datoriilor, a poziției financiare şi a profitului sau a pierderii entității. Neaplicarea unei astfel de dispoziții se prezintă în notele explicative la situațiile financiare, împreună cu o explicație a motivelor şi a efectelor sale asupra activelor, datoriilor, poziției financiare şi a profitului sau pierderii entității.


Documente atașate la bilanț în format zip

   Pe scurt, trebuie să atașez un document din care să reiasă:
 • politicile contabile adoptate:
  • bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente;
  • conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile prevăzute de prezentele reglementări;
  • orice modificări semnificative ale politicilor contabile adoptate;
 • valoarea totală a oricăror angajamente financiare, garanții sau active şi datorii contingente neincluse în bilanț, indicând natura şi forma oricărei garanții reale care a fost acordată; separat de acestea, sunt prezentate orice angajamente privind pensiile şi entitățile afiliate sau asociate;
 • suma avansurilor şi creditelor acordate membrilor organelor de administrație, de conducere şi de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, a principalelor condiții şi a oricăror sume restituite, amortizate sau la care s‐a renunțat, precum şi a angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanțiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;
 • informații privind achizițiile propriilor acțiuni, şi anume:
  • motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar;
  • numărul şi valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate şi înstrăinate în cursul exercițiului financiar şi proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
  • în cazul achiziției şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor;
  • numărul şi valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate şi deținute de entitate şi proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;

   Deci, listez minunea, o semnez, o ștampilez, o scanez alb-negru și lizibil, probabil în format tiff sau jpg, comprim în zip și atașez la bilanț.


   Doritorii pot accesa/descărca întregul text al OMFP 65/2015 și al OMFP 1802/2014 în format PDF.
   
   
   Later edit 03.04.2016.

   Ce nu știe lumea: OMFP 65/2015 a fost ABROGATĂ!!! Pe lege5.ro găsim OMFP 123/2016 care, în art. 11 ABROGĂ OMFP 65/2015:

   Art. 11.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2015.


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   loading...

Follow by Email